Notícies del despatx


 

1/12/2017

Instrucciones per a la participació dels treballadors en les eleccions al Parlament de Catalunya 2017
  Normes participació eleccions Catalunya 2017

Vista la convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya per al 21 de desembre, es publica l'Ordre ESS/1169/2017 per els permisos necessaris a les persones treballadores en el dia de les eleccions i la seva coincidència amb la jornada laboral. 


30/05/2016

Festes Catalunya 2017
  Festes Catalunya 2017

Publicació de la Generalitat de Catalunya en el seu Ordre TSF/137/2016 del calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017.27/02/2013

Horari comercial per 2013
  Horari comercial any 2013

Els comerços poden obrir un màxim de 12 hores diàries, entre les 7.00h y les 22.00h, amb un límit setmanal de 72 hores, amb l'obligació de tancar diumenges i festius i avançar l'horari de tancament a les 20.00h els dies  24 i 31 de desembre. Dins d'aquests límits, els comerciants poden fixar lliurament la distribució del seu horari d'obertura. D'altra banda, a Catalunya el comerç general, pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l'any, d'acord al calendari que fixa la Generalitat.3/8/2012

Mesures per garantir l'estabilitat pressupostària
Circular informativa

El govern ha incrementat els impostos del IVA i del IRPF amb efectes a 1 de setembre. S’han endurit les condicions per la prestació d’atur així com també els subsidis d’atur per persones grans. S’han suprimit moltes bonificacions i no es podran deduir a partir de les assegurances socials que es paguen al mes de setembre.  S’incrementen el numero de festius que les botigues podran obrir i es liberalitza els períodes i durada de les rebaixes.3/8/2012

Reforma del mercat laboral
Circular informativa

Resum de les mesures més importants de la nova reforma laboral, publicada el passat mes de febrer, contenint també les modificacions definitives realitzades en el recent tràmit parlamentari.


 
 

28/6/2012

Pagament de taxes pels tràmits en el Registre d’Empreses Acreditades

Hem rebut de la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral: 

“A partir del dia 23 de juny de 2012,  d’acord amb el que s’estableix a l’article 53 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, a partir del 23 de juny de 2012, els tràmits en el Registre d’Empreses Acreditades del Sector de la Construcció (REA) impliquen el pagament previ d’una taxa.”

Podreu trobar els preus de les noves taxes en el seguent enllaç:  Implantació de taxes.

 
   

 

12/4/2012

La Agencia Tributaria amplia el proper termini del 15 d'abril

La Agència Tributaria ha comunicat que, degut a les dificultats tècniques provocades per l'inici de la Campanya de la Renda 2011, per tots aquells impostos domiciliats que tinguin com data límit el proper dia 15 d'abril, el seu termini de presentació ha estat prorrogat fins al 17 d'abril.

 
   

 

12/1/2012

Novetats fiscals 2012 
 Resum

L'Agencia Tributaria ha resumit les principals novetats tributàries introduïdes pel Real Decreto-Ley 20/2011 de 30 de desembre.

  

15/4/2011

Modificacions en diversos models de l'Agencia Tributaria
 Novetats

S'informa de les principals novetats en la forma de presentació dels models 111, 210, 211, 213 i de la manera de comunicar les variacions en la composició dels grups fiscals en el model 222. Aquestes novetats entren en vigor a partir de l'1 d'abril de 2011.

  

17/3/2011

Incentius a la contractació o a l'activitat autònoma
 Quadre-resum

Quadre-resum dels beneficis en la cotització a la Seguretat Social per incentius a la contractació o a l'activitat autònoma, per a l'any 2011.

  

28/2/2011

Novetats fiscals 2011 
 Circular informativa

Resum de les novetats fiscals per l'exercici 2011.

 2/2/2011

Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Als Pressupostos Generals de l'Estat per aquest any 2011 (Llei 39/2010) es va aprovar una nova situació protegida, la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, per a aquells progenitors que tots dos treballin i puguin sol·licitar una prestació econòmica durant el temps d'hospitalització i que només podrà ser sol·licitat per un d'ells. Serà d'aplicació tant per als treballadors per compte d'altre, empleats de la llar, règim especial agrari, règim per compte propi del Mar i Autònoms, segons els termes que reglamentàriament s'estableixin. La reducció de jornada de treball suposarà una reducció proporcional en el salari i com a màxim fins que el menor compleixi 18 anys. S’acreditarà mitjançant informe del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu de la Comunitat Autònoma. Queda pendent que es desenvolupi reglamentàriament  les malalties considerades greus a l'efecte del reconeixement de la prestació.

 


28/9/2010

Vaga General del 29 de setembre de 2010. Obligacions i drets
 Circular informativa

El pròxim dia 29 de setembre, s'ha convocat una vaga general pels sindicats d'UGT i CCOO en contra de les mesures del Govern per a la Reforma del Mercat de Treball, publicat com a Reial Decret-Llei 10/2010 i després del seu pas pel Senat i el Congrés dels Diputats, publicat el passat 18 de setembre com a Llei 35/2010.
En aquesta circular els desgranem els drets i obligacions que tenen tant els treballadors com els empresaris i com afecta de forma pràctica els treballadors que decideixin secundar la vaga.
També els adjuntem l'Ordre TRE/453/2010, on es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar en la Comunitat de Catalunya.

 


8/9/2010

Protecció per cessament d'activitat dels autònoms
Circular informativa

El passat 6 d’agost es va publicar el Real Decreto 32/2010 que regula el nou dret que tindran els treballadors autònoms, la prestació per cessament d’activitat o simplement “atur”.
Aquesta Llei entrarà en vigor en tres mesos des de la seva publicació i en ella es regula els col·lectius d’autònoms que s’aplicaran aquesta prestació, quines condicions existeixen per causar dret al seu cobrament, quin increment suposarà en les quotes de l’autònom, la durada de la prestació segons el temps de cotització, la fórmula per calcular la base reguladora de la mateixa i les obligacions i causes d’extinció o suspensió de la prestació.
Les entitats gestores de tot són les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals, procedint a acceptar les sol·licituds d’incorporació a aquest nou dret que tenen els treballadors autònoms, com també a gestionar el reconeixement, pagament, suspensió i extinció de les prestacions.
Es deixa per a mes endavant la possibilitat que es pugui rebre el pagament únic de la prestació, pendent que es desenvolupi reglamentàriament les condicions.

 
 

25/6/2010

Mesures urgents per a la reforma del mercat de treball
Circular informativa

El passat 18 de juny es va publicar, per via d'urgència, la polèmica reforma del mercat de treball com a Reial Decret-Llei 10/2010 i el 25 de juny s'ha publicat la Resolució de convalidació pel Congrés dels Diputats, per tramitar-lo com a projecte de llei pel procediment d'urgència.
Les mesures les han repartit en quatre capítols: mesures que al primer capítol tracten sobre la durada dels contractes d'obra i servei, l'encadenament de contractes temporals, l'increment progressiu de la indemnització per fi de contracte dels contractes temporals, la modificació de les causes dels acomiadaments col·lectius i objectius, modificació de les causes de nul·litat dels contractes i finalment la modificació del contracte de Foment de la contractació indefinida ampliant els col·lectius afectats i l'aplicació de la indemnització de 33 dies en comptes de 45 dies. Al segon capítol són mesures per afavorir els acords per a la mobilitat geogràfica i les modificacions de les condicions de treball, l'inaplicació salarial, la suspensió i/o reducció de la jornada de treball per causes objectives i mesures de suport a aquestes últimes. El capítol tercer són les noves bonificacions, les modificacions dels contractes formatius i les seves noves cobertures en prestacions de desocupació. I finalment al capítol quart, les modificacions que tindran les Agències de Col·locació i les empreses de Treball Temporal, que podran realitzar tasques que fins ara eren exclusives dels Serveis d'Ocupació Estatals.

 
 

17/5/2010

Reducció de cotitzacions per baixa sinistralitat

El passat 30 de març, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret 404/2010 pel qual s'estableix un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.
Els incentius podran arribar entre el 5% i el 10% de l'import de les quotes per accident de treball. En el cas d'empreses petites el límit de l'incentiu es fixa en un màxim entre 250 i 500 euros.
El 2010 es reconeixeran i s'abonaran els incentius de 2009. El termini perquè les empreses presentin les sol·licituds a la Mútua i optin al incentiu finalitza el 15 de maig de 2010.
No obstant això, encara hi ha qüestions pendents de desenvolupament reglamentari, de les que anirem informant a mesura que es vagin produint.

 
 

26/4/2010

Compte amb les ajudes del Pla 2000E

Atenció aquest any amb la campanya de renda 2009 ja que aquells que s'hagin afavorit amb les ajudes del Pla 2000E per al canvi de cotxe, hauran de comunicar-ho en la seva renda. Tot i que l'Agència Tributària no ha inclòs les ajudes rebudes ni en els esborranys de declaració ni en les dades fiscals, i tampoc han advertit de l'obligació de declarar-les, els assessors fiscals del REAF han alertat que aquestes ajudes (500 € de l'Estat i 500 € de les autonomies) cal sumar-les a les rendes percebudes en l'exercici. L'Agència Tributària ha confirmat aquest fet i ha advertit que a més, fins i tot en aquells casos en què el ciutadà no tingui obligació de presentar declaració, haurà de presentar i pagar per aquestes ajudes. Per tant, si vostè és un dels 250.000 ciutadans que l'any passat va canviar el seu cotxe de més de 10 anys d'antiguitat per un altre i li van aplicar aquests descomptes, ara haurà de tornar part del rebut (que segons la REAF podrà estar entre 240 € i 430 €), depenent dels seus ingressos. En el cas que vostè resideixi en una comunitat que no secunda el Pla 2000E (Madrid, La Rioja, Galícia i Navarra), haurà de declarar els 500 € que ha rebut de l'Estat, però també les ajudes alternatives que es van establir en aquestes autonomies. Així, per exemple, a Madrid es va aprovar una reducció del 20% del Impost de matriculació per la compra de cotxes, independentment de si lliurava o no un altre vehicle a canvi. Aquesta ajuda també cal declarar-la ja que Hisenda argumenta que no és una reducció del tribut sinó una ajuda equivalent a aquesta quantia.

 
 

29/3/2010

Comunicació de l'Agencia Tributaria per la modificació normativa dels Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO)

Amb la publicació de la Llei 27/2009, de 30 de desembre, de mides urgents pel manteniment i el foment de l’ocupació i la protecció de les persones aturades, s’ha modificat l’exempció respecte les indemnitzacions produïdes per un ERO i els acomiadaments de l’article 52.c de l’Estatut dels Treballadors, amb efectes retroactius del 8 de març de 2009. D’aquesta forma el import exempt de la indemnització puja dels 20 dies de salari per any, amb un màxim de 12 mensualitats, fins els 45 dies de salari per any i amb un màxim de 42 mensualitats, i  augmentant el límit la solució per recuperar les retencions practicades deuria ser mitjançant la declaració de renda del 2009.
Adjuntem una còpia de la comunicació que ha emes l’Agencia Tributaria sobre aquest assumpte i les solucions que recomanen.

 
 

25/11/2009

Equiparació dels Graduats Socials amb els advocats davant els Tribunals Superiors de Justícia

Amb la Llei 13/2009 de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial, publicat al BOE de 4/11/2009, als Graduats Socials se'ls atorga la facultat de signar Recursos de Suplicació davant els Tribunals Superiors de Justícia, reconeixent el fet de la contínua presència dels Graduats Socials en el procés Laboral i exercint, de facto, les mateixes funcions que els advocats, com l'assistència i defensa jurídica dels seus clients. Amb aquesta reforma de la Llei 13/2009 el nostre despatx, mitjançant els nostres Graduats Socials, ja pot representar als nostres clients fins als Tribunals Superiors de Justícia, sense cap limitació, aportant tots els seus coneixements i experiència en el Dret Laboral.

 
 

16/11/2009

Comunicació de la Inspecció davant possible frau en Prevenció de Riscos

Darrerament hem pogut observar que alguns dels nostres clients han rebut correus i trucades d’algunes empreses de dubtoses intencions, on se'ls ha comunicat que cal realitzar cursos de primers auxilis i cursos de lluita contra incendis, i que la no realització d’aquests suposa sancions de fins a 800.000 €. Per tal d’informar-los degudament, afegim una còpia del comunicat de la Direcció General de Treball, on es descriuen certes actuacions d’aquest tipus d’empreses, considerant que aquestes realitzen publicitat enganyosa i que falten a la veritat, així com també es fa constar que la Inspecció de Treball no hi col·labora, ni hi participa, ni recolza aquest tipus d’empreses.

 
 
 

5/10/2009

Estrenem web

TCA estrena el seu lloc web www.tcabcn.es, amb un disseny senzill i funcional, i en el que amb el temps incorporarem més millores.

 


                     Copyright © 2010 Tàpia Consultors, S.L. Tots els drets reservats | Política Privacidad  Avís legal  Política cookies